SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE STRANI

www.dixi-wc.si

Podatki o podjetju
ADCO & DIXI, varovanje okolja d.o.o., Meljska cesta 103, 2000 Maribor, Slovenija
Matična številka: 5957702000
Davčna številka: SI56620103
DDV zavezanec: da
TRR: SI56 0451 5000 0465 429
Email: info@dixi-wc.si
Tel: 00386 (0)2 23 02 800

S spletno stranjo www.dixi-wc.si (v nadaljevanju »spletna trgovina« ali »spletna stran«) upravlja družba ADCO & DIXI, varovanje okolja d.o.o., skrajšano ADCO & DIXI, d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik« ali »prodajalec«).

1. Splošni pogoji poslovanja

1.1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe ADCO & DIXI, varovanje okolja d.o.o., Meljska cesta 103, 2000 Maribor (v nadaljevanju »prodajalec«) so sestavni del vseh pogodb med prodajalcem in kupci (v nadaljevanju tudi »stranke«), ki poslujejo s prodajalcem.
1.2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravnoposlovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med prodajalcem in stranko.
1.3. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), na podlagi priporočil GZS, evropske zakonodaje in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.
1.4. Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med prodajalcem in kupcem. Pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnih mestih prodajalca.
1.5. Prodajalec posluje na poslovnem naslovu, ki je Meljska cesta 103, 2000 Maribor.
1.6. Stranke lahko prodajalca kontaktirajo tudi po telefonu na številko 02/23-02-800 ali preko elektronske pošte info@dixi-wc.si.
1.7. Pred uporabo spletne strani mora stranka pazljivo prebrati navedene splošno pogoje. Z uporabo te spletne strani se stranka strinja, da je seznanjena s pogoji poslovanja, varstvom osebnih podatkov in pravnim obvestilom.
1.8. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice stranke ter poslovni odnos med prodajalcem in stranko. Stranka je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjena na splošne pogoje poslovanja, z oddajo naročila pa potrdi svojo seznanjenost z njimi.
1.9. Prodajalec se zavezuje, da bodo stranki na spletni strani na voljo naslednje informacije:
– Podatki o podjetju (firma, sedež),
– Kontaktni podatki, ki stranki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo,
– Bistvene lastnosti blaga oziroma storitev,
– Dostopnost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljvem roku),
– Pogoji dostave izdelka in način, kraj in rok dostave,
– Cene, ki so jasno in nedvoumno določene in je iz njih razvidno ali že vsebujejo davke in stroške dostave ter druge morebitne dajatve,
– Plačilne pogoje, način plačila, rok dostave in izvedbo storitev oziroma naročila,
– Časovno veljavnost ponudbe,
– Rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe (za izdelke za katere je tak odstop mogoč) in pogoje za odstop ter strošek vračila izdelka za stranko,
– Pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno s kontaktnimi podatki osebe, ki obravnava pritožbo.
1.10. Uporaba pojmov:
1.10.1. Stranka oziroma kupec je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju s prodajalcem ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
1.10.2. Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve prodajalca za osebne namene, oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitvene dejavnosti.
1.10.3. Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga prodajalec ponudi stranki.
1.10.4. Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.
1.10.5. Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med prodajalcem in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga prodajalec pošlje stranki in ga ona sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
1.10.6. Predmet pogodbe je lahko:
o blago ali storitve, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga prodajalca, vključno z individualiziranimi izdelki, posebej izdelanimi za določenega kupca.
1.11. Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitve, odstopa ali drugih informacije daje prodajalec preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Prodajalec obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. Prodajalec snema ozrioma beleži vsa sporočila.
1.12. Delovni čas prodajalca je od 7.00 do 15.00 ure.

2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

2.1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med strankama.
2.2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če prodajalec s tem izrecno soglaša.
2.3. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in prodajalcem. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna ramerja uporabljajo izključno splošni pogoji prodajalca. Če želi stranka poslovno sodelovati s prodajalcem in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.
2.4. Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen, specialen akt.
2.5. Predmetni splošni pogoji so neprestano dostopni na spletni povezavi: https://www.dixi-wc.si/terms/ . Dostopni so tudi na poslovnem naslovu prodajalca.
2.6. S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta ali s potrditvijo naročila se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.
2.7. Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil o njihovem obstoju izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.

3. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

3.1. Prodajalec se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani: https://www.dixi-wc.si/terms/ z datumom uveljavitve spremembe.
3.2. Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.
3.3. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
3.4. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani, ko jo o spremembi obvesti prodajalec.
3.5. Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 8 dneh po objavi spremembe podati svoje nestrinjanje. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenejenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.
3.6. V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima prodajalec pravico, da odstopi od pogodbe.
3.7. Spremenjeni pogoji poslovanja so zavezujoči tudi za potrošnike, če je potrošnik na spremembo pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe.
3.8. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

4. Kolizija pravnih določb

4.1. V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem prodajalca se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.
4.2. Prodajalec in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
4.3. V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov – fizičnih oseb, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.

5. Splošne določbe

5.1. Stranka je dolžna obvestiti prodajalca o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastopa stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med prodajalcem in stranko.
5.2. Prodajalec zbira nekatere osebne podatke strank: imena in priimke oziroma firme pravnih oseb, elektronski in navadni naslov ter telefonska številka. Prodajalec zbira podatke v primeru izvedbe spletnega nakupa, naročila kuponov, e-kuponov ter ob naročilu na e-novice in ostale e-publikacije ali ob kontaktu stranke preko kontaktnega obrazca iz te strain.
5.3. Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti prodajalca tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je prodajalec izdal pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru da prodajalec izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za namene vzdrževanja in nima pravice fotokopiranja in distribucije. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost prodajalca.
5.4. Če v pogodbi med prodajalcem in stranko ni dogovorjeno drugače, si prodajalec pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice, do katerihkoli in vseh dokumentov, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in ali izvrševanjem pogodbe.
5.5. Vse specifikacije in informacije, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah, se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za prodajalca. Stranka se ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo.
5.6. Prodajalec si pridružuje pravico do spremembe specifičnosti ali informacij iz te točke, brez predhodnega obvestila stranki, obvezujoči pa so zgolj v primeru, če so določeni v pogodbi.
5.7. Prodajalca pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vsebujemo zakonsko predpisano stopnjo DDV.
5.8. Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.
5.9. Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e-novic, lahko to storijo na spletnem naslovu info@dixi-wc.si.

6. Cene in naročilo

6.1. Cene, v spletni trgovini so označene s prodajno ceno in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
6.2. Spletne cene so cene, ki veljajo v primeru izvedbe naročila preko spletne trgovine prodajalca.
6.3. Redne cene so navedene v evrih in veljajo kot končne cene.
6.4. Spletne cene veljajo v trenutku oddaje naročila.
6.5. Pri poslovanju s potrošniki velja, da so cene, ki so navedene v ceniku kot končne cene, ki vsebujejo zakonsko predpisano stopnjo DDV-ja. Cene ne vsebujejo morebitnih stroškov dostave in pakiranja, v kolikor ni drugače navedeno.
6.6. Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo prodajalec stranko seznanil z načinom izračuna končne cene.
6.7. V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo prodajalec podal stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
6.8. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
6.9. V primeru dostave izdelkov, je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa prodajalec dodatno zaračuna.
6.10. Kupec lahko svoje naročilo ali povpraševanje odda 24 ur na dan, 7 dni v tednu, na naslednji način: preko e-mail sporočila ali kontaktnega obrazca na tej strani ali telefonske številke 02/23-02-800. Poslano povpraševanje se ne šteje kot sklenitev pogodbe in ni ga ne zavezuje k nakupu ali naročilu.
Preden kupca oddano naročilo zavezuje, oziroma s prvim vzpostavljenim stikom, oziroma poslanim sporočilom s strani prodajalca, morajo biti kupcu posredovani splošni pogoji poslovanja. Ko kupec naročilo odda, izvede plačilo ali kako drugače potrdi naročilo, se šteje da je prebral splošne pogoje in da se z njimi strinja.
Kupec po oddaji naročila nato na svoj e-mail naslov prejme elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila in povzetkom naročila. Hkrati s potrditvenim elektronskim sporočilom prejme tudi predračun za plačilo izdelka, v kolirko ni drugače navedeno.

 

7. Dobavni roki in pogoji, plačilo in pravica potrošnika do odstopa od pogodbe

7.1. Prodajalec se zavezuje, da bo po uspešno oddanem naročilu v roku 1-3 delovnih dni kupcu po e-mailu poslal osnutek izdelka. Osnutek izdelka je nato mogoče po želji kupca še dopolniti oz. popraviti. Manjše korekcije se opravijo brezplačno (sprememba barv, pisave, teksta ipd.). Vsaka korekcija podaljša dobavni rok.
7.2. Načina plačila, pravica do odstopa od pogodbe in ostali pogoji so navedeni v splošnih pogojev poslovanja in objavljena na spletni strani: https://www.dixi-wc.si/terms/

 

8. Odgovornost za stvarne in pravne napake

8.1. Napaka je stvarna, kadar:
– Artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
– Artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana, oziroma bi mu morala biti znana,
– Artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
– Je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
8.2. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
8.3. Prodajalec odgovarja za stvarne napake do trenutka, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.
8.4. Stranka je dolžna takoj oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti napake in to takoj zapisati v zapisnik. V nasprotnem primeru prodajalec ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu same stvari oziroma predmeta pogodbe.
8.5. Potrošnik je dolžan prodajalca o stvarni napaki pisno obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogičiti, da stvar pregleda.
8.6. Prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku dveh let od dneva prevzema blaga.
8.7. Protrošnik, ki pravilno obvesti prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
– Odpravi napako ali
– Vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– Blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
– Vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, lasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, prenosa in prevoza izdelkov.
8.8. Prodajalec mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo za uveljavljanje stvarne napake najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnosti pri opravljeni storitvi sporen. Če obstoj nepravilnosti ni sporen, mora prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku 8 dni ugoiti kupčevi zahtevi za odpravo napake, vrnitev plačanega zneska ali menjave blaga.
8.9. Prodajalec jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, ali pa, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.
8.10. Odtenki barv, ki jih stranka vidi na zaslonu, se lahko razlikujejo od odtenkov na končnem izdelku. Slednjega ni mogoče uveljavljati kot stvarno napako.

9. Odveza odgovornosti

9.1. Prodajalec se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla (v primeru ko ne gre za izdelek izdelan po naročilu kupca).
9.2. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Prodajalec si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.
9.3. Prodajalec si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročeni izdelki niso več dobavljivi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obveščena.
9.4. Stranka si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. člen OZ. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene ter stranka v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

10. Poslovna skrivnost

10.1. Pogodbe, sklenjene med prodajalcem in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih prodajalec posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni grafi, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti prodajalca ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
10.2. Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo prodajalcu mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

11. Varovanje osebnih in drugih podatkov

11.1. Prodajalec se zavezuje, da bo pri poslovanju uporabljal ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in plačil.
11.2. Prodajalec se kot obdelovalec podatkov zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakono o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
11.3. Prodajalec vse osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila in ostalo potrebno komunikacijo s stranko.
11.4. Osebni podatki stranke v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
11.5. Za varovanje osebnih podatkov je odgovorna tudi stranka, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.
11.6. Stranka je odgovorna za resničnost posredovanih osebnih podatkov. Naročilo lahko odda zgolj na svoje ime, na ime tretje osebe pa le, od katere ima podpisano pisno soglasje.

12. Pritožbeni postopek in reševanje sporov

12.1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med prodajalcem in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež prodajalca.
12.2. Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec ima vzpostavljen učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb in osebo, s katero se kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@dixi-wc.si.
12.3. Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prodajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
12.4. Prodajalec bo kupcu v 8 delovnih dneh potrdil prejem pritožbe, ter sporočil kupcu, kako bo potekala obravnava.
12.5. Skladno z zakonskimi normativi prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma je na voljo tukaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
12.6. Predmetna ureditev je v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

ADCO & DIXI d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja

 

 1. Strogo prepovedano odstranjevati, prekrivati ali na drugi način uničevati nalepke podjetja ADCO & DIXI d.o.o..
 2. Prepovedano je uničevati in popisovati dele WC kabin.
 3. WC kabine so zavarovane proti eventualnim poškodbam, uničenjem ali krajam, je pa najemnik dolžan z njimi ravnati kot skrben gospodar.
 4. Najemnik je dolžan omogočiti servisnemu vozilu nemoten dostop do WC kabin, največ 10 m za dostavo, vzdrževanje in odvoz. V kolikor ne bo možen dostop do WC kabine, se bo smatralo, da je vzdrževanje opravljeno.
 5. Najemnik lahko premika WC kabine z žerjavom, samo če je WC kabino pritrdil v 4 za to predvidene dvižne kavlje na strehi kabine.
 6. Najemnik je dolžan pravočasno javiti vsako spremembo lokacije WC kabine.
 7. Najemnik je dolžan ob naročilu javiti kontaktno osebo za prevzem in kraj, lokacijo oz. mikrolokacijo postavitve.
 8. Naročnik naroča zadostno število WC kabin v skladu z za to določenimi normativi oz. standardi. V nasprotnem primeru podjetje ADCO & DIXI d.o.o. ne odgovarja za nastalo nevzdržno situacijo.
 9. Podjetje ADCO & DIXI d.o.o. opravlja dostavo, vzdrževanje in odvoz WC kabin po v naprej določenih urnikih oz. dogovoru, si pa pridržuje pravico zamika le teh v primeru dela prostih dni (praznikov) in v primeru izrednih prometnih razmer.
 10. Strogo prepovedano luknjati stranice, stebre, rezervoar in streho kontejnerja in posegati v spremembe na električni inštalaciji, priključkih in razdelilni omarici.
 11. Strogo prepovedano lepiti, popisovati po notranjih in zunanjih stranicah kontejnerja.
 12. Kontejnerji se oddajajo čisti in funkcionalni ter se v takšnem stanju tudi vračajo.
 13. Prepovedano je menjavati ključavnice na vratih kontejnerja.
 14. Za priklop elektrike, vode in kanalizacije odgovarja najemnik in jo sam tudi izvaja.
 15. Vse kontejnerje s priključkom vode je potrebno obvezno pred uporabo najprej priključiti na vodo in napolniti grelec.
 16. V kontejnerjih s priključkom vode je potrebno obvezno pred transportom izprazniti vodo iz grelca.
 17. Ograje se iz dobavljajo v funkcionalnem stanju. Za vse nastale eventualne poškodbe kakor tudi kraje odgovarja naročnik.
 18. V kolikor se ograje prekrijejo z reklamnimi transparenti, je v primeru prevračanja le teh zaradi vetra, odgovornost na strani naročnika.
 19. Podjetje ADCO & DIXI d.o.o. dostavlja ograje, naročnik pa jih razklada, vrši montažo in demontažo ter jih nalaga za odvoz, v kolikor ni drugače dogovorjeno.
 20. Ograje morajo biti pripravljene in zložene za odvoz, v nasprotnem primeru se podaljša najem le teh.
 21. V primeru lastnega transporta možen dvig in vračilo ograj izključno po predhodni najavi. Lasten transport možen le z vozili, katera zagotavljajo varno manipulacijo in prevoz ograj.
 22. Vsa popravila in čiščenja na izposojeni opremi, ki se izvajajo zaradi nedopustnih zgoraj navedenih del, se naročniku obračunajo dodatno po za to veljavnem ceniku.
 23. Naročnik se z potrditvijo naročila strinja tudi z zgoraj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja podjetja ADCO & DIXI d.o.o., kateri so objavljeni na spletni strani podjetja: dixi-wc.si.

Maribor, 13.5.2021

Pokliči +386 2 230 28 00 Naroči Naroči Lokacija Lokacija